drak

 
       "Per aspera ad astra"
- neboli  "po drsných cestách ke hvězdám".


Tak je to, řečeno někdy s trochou nadsázky, s nabýváním jakékoli vědomosti či dovednosti.
Učení jazyků není výjimkou.

     Věk našich studentů je na těchto "drsných cestách" značnou výhodou (v době dospívání dokáže mozek vstřebat obrovské množství jazykových jevů, většina teenagerů se nebrání improvizaci či imitaci). Zároveň je však tato výhoda závazkem, neboť slovní zásoba, gramatické zákonitosti a funkce neosvojené do maturity se v pozdějších letech, navzdory veškeré zkušenosti, zmoudření atd. dohánějí o poznání klopotněji.

     Učitelé cizích jazyků v posledních letech, resp. již téměř dvou desetiletích, vycházejí z komunikativní metody, kterou se snaží co nejefektivněji doplnit o osvědčené prvky metod tradičních, zprostředkovacích. Snažíme se o rovnoměrný rozvoj řečových dovedností a důraz klademe na použití osvojovaného jevu v konkrétních komunikačních kontextech.

     Pro všechny studenty GJN, včetně studentů bilingvních česko-francouzských tříd, je povinným cizím jazykem angličtina, dále se studuje v přírodovědných třídách němčina, v humanitních třídách francouzština nebo němčina. Latina je povinným vyučovacím předmětem v humanitních třídách od druhého ročníku, v přírodovědných třídách je předmětem volitelným. V rámci nepovinných předmětů mají studenti možnost navštěvovat ruštinu, anglickou, německou či francouzskou konverzaci, anglické divadlo či anglický debatní klub.

     V souladu se snahou o sepětí vyučování jazyka s reálnými životními situacemi a chápáním jazyka nikoli jako cíle, ale jako prostředku komunikace organizujeme každoročně výměnné zájezdy, účastníme se mezinárodních studentských konferenci a soutěží.

     Nesnažíme se změnit fakt, že zvládnutí cizího jazyka je dřina. Nicméně věříme, že se nám daří studentům ukázat, že je to úsilí, které má smysl. Neboť pravdivost přísloví o přímé úměrnosti počtu ovládnutých jazyků a životních možností se rozhodně nepřežila. Naopak, s každým rokem našeho globalizaci na jedné a kulturní pluralitou na druhé straně definovaného století nabývá na naléhavosti.
 
  Za odděleni cizích jazyků
Renáta Rejmíšová, 2.7.2005